Nieuwe regels voor medische overmacht en ziektebriefje

Nieuwe regels voor medische overmacht en ziektebriefje

De nieuwe wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid werd gepubliceerd In het Belgisch Staatsblad van 18 november 2022.

Deze wet, die in werking zal treden op 28 november 2022, bevat drie belangrijke nieuwe maatregelen m.b.t. zieke werknemers, namelijk :

 • Het reeds aangekondigde nieuwe en verzwaarde traject voor vaststelling van medische overmacht dat volledig wordt losgekoppeld van het re-integratietraject voor herinschakeling van zieke werknemers in de onderneming;
 • Vrijstelling van voorlegging van een medisch attest voor de eerste dag van ziekte voor werknemers in ondernemingen met minstens 50 werknemers en dit driemaal per jaar; en
 • Vrijstelling van de betaling van gewaarborgd loon door de werkgever wanneer de werknemer bij gedeeltelijke werkhervatting met toestemming van de adviserend geneesheer van de mutualiteit gedurende de eerste 20 weken van deze werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt.

Wij lichten deze nieuwe maatregelen hieronder kort toe voor u.  

Het nieuwe traject voor vaststelling van medische overmacht

Het ‘oude’ re-integratietraject bedoeld om langdurig zieke werknemers te begeleiden naar ander of aangepast werk binnen de onderneming werd in het verleden vaak gebruikt als middel om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht vast te stellen.

Dit zal heden niet meer mogelijk zijn. De vaststelling van medische overmacht zal vanaf 28 november 2022 immers via een afzonderlijk traject ‘medische overmacht’ moeten gebeuren dat volledig werd losgekoppeld van het re-integratietraject. Het re-integratietraject, op haar beurt, kreeg een facelift waarover wij u reeds berichtten in onze newsflash van 10 oktober 2022.

Wanneer kan deze procedure opgestart worden?

De procedure medische overmacht kan pas opgestart worden:

 • Na minstens 9 maanden arbeidsongeschiktheid; en
 • Voor zover er geen re-integratietraject meer lopende is.

Bij een werkhervatting zal de periode van 9 maanden onderbroken zijn en wordt de teller opnieuw op nul gezet, tenzij deze werkhervatting minder dan 14 dagen duurt.

Hoe verloopt deze procedure?

Wanneer is beëindiging wegens medische overmacht mogelijk?

Beëindiging wegens medische overmacht is mogelijk indien uit de vaststelling van de arbeidsgeneesheer en na uitputting van de beroepsprocedure blijkt dat het voor de werknemer inderdaad definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk uit te voeren en:

 1. De werknemer heeft niet gevraagd om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken; of
 2. De werknemer heeft wel gevraagd om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken, maar de werkgever heeft een gemotiveerd verslag opgesteld dat hij geen ander of aangepast werk kan aanbieden; of
 3. De werknemer heeft wel gevraagd om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken, maar heeft het door de werkgever aangeboden ander of aangepast werk geweigerd.

Wanneer de arbeidsarts niet kan vaststellen dat het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten, stopt de procedure. Zij kan slechts opnieuw opgestart worden na een nieuwe termijn van 9 maanden arbeidsongeschiktheid

Vrijstelling van voorlegging van een medisch attest voor de eerste dag van ziekte

Indien het arbeidsreglement of een CAO dit voorschrijft moet de werknemer bij arbeidsongeschiktheid een medisch attest voorleggen.

Op basis van de nieuwe wet zal de werknemer nu drie maal per jaar vrijgesteld zijn van deze verplichting een medisch attest voor te leggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Dit geldt zowel bij afwezigheden wegens arbeidsongeschiktheid van één dag als voor de eerste dag van een langere afwezigheid.

De werknemer dient de werkgever wel mee te delen op welk adres hij zal verblijven op deze eerste dag van de ongeschiktheid indien dit adres afwijkt van zijn gewoonlijke verblijfplaats.

Ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen kunnen afwijken van deze vrijstelling en dus ook voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid een medisch attest eisen indien zij deze afwijking expliciet opnemen in hun arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Gewaarborgd loon bij gedeeltelijke werkhervatting

Ingeval van gedeeltelijke werkhervatting met toestemming van de adviserend geneesheer van de mutualiteit zal de werkgever niet gehouden zijn tot betaling van gewaarborgd loon wanneer de werknemer  gedurende de eerste 20 weken van deze werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt.

De werknemer zal wel opnieuw recht hebben op gewaarborgd loon wanneer hij/zij na deze periode van 20 weken opnieuw arbeidsongeschikt wordt.

Geschreven door

 • Esther Soetens

  Counsel