Algemene Voorwaarden

Hierna vindt u de algemene voorwaarden van ALTIUS BV (hierna ‘ALTIUS’). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden uitgevoerd door de vennoten, advocaten, werknemers en aangestelden van ALTIUS binnen het kader van haar normale activiteiten.

 1. ALTIUS is een besloten vennootschap met maatschappeljke zetel te Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 414, 1000 Brussel – België en met ondernemingsnummer
  0476.389.071, die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen.
 2. ALTIUS is de exclusieve contractspartij voor alle diensten geleverd door haar advocaten, werknemers en aangestelden.
 3. De maximale aansprakelijkheid van ALTIUS m.b.t. diensten geleverd is in geval van een schadegeval beperkt tot de effectieve uitkering onder de dekking van haar
  beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor dat schadegeval. Op eenvoudige vraag kan een kopie van de verzekeringspolis worden bekomen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden door de cliënt de verschuldigde erelonen berekend aan de hand van het aantal uren besteed,
  vermenigvuldigd met het toepasselijk uurtarief van toepassing op de persoon die de diensten heeft geleverd binnen ALTIUS, zoals vastgesteld door ALTIUS. De erelonen worden verhoogd met de kosten.
 5. Door ALTIUS aan de cliënt verzonden facturen dienen onmiddellijk te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is ALTIUS gerechtigd de wettelijke rente in
  rekening te brengen en een forfaitaire vergoeding van 10% van het hoofdbedrag ter dekking van administratieve kosten.
 6. De rechtsverhouding tussen ALTIUS en de cliënt is onderworpen aan Belgisch recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het
  arrondissement Brussel.